Train To Score

sPECIALIST IN HET BEGELEIDEN EN BIJSCHOLEN VAN JEUGDTRAINERS

Train To Score biedt jeugdtrainers in alle sporten individuele begeleiding en interactieve bijscholingen met veel praktijkvoorbeelden. 

Onze begeleidings- en scholingsmomenten zijn erkend door de KNVB en NOC*NSF. De begeleidings- en scholingsmomenten worden door een professionele Train To Score docent gegeven. 

Door de erkenning leveren de begeleidings- en scholingsmomenten licentiepunten op voor alle trainers met een KNVB voetbalcoachlicentie. 

De Train To Score docenten zijn werkzaam als voetbaltrainer, en afgestudeerd in een studie waarbij het (bewegings)gedrag en de psychologie van kinderen een grote rol speelt.

Meld jezelf of je sportvereniging nu aan voor de individuele begeleiding en/of bijscholing die bij jou past!

De individuele begeleiding en interactieve scholingen van Train To Score

Train To Score is een opleider van individuele begeleiding en scholingen aan jeugdtrainers. Wij zijn gespecialiseerd in het koppelen van gedragsmatige- en leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen (fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch) aan het opleiden van jeugdspelers. In onze individuele begeleiding en (bij)scholingen zijn wij uniek. 

Al onze scholingsmomenten zijn ontwikkeld vanuit de kennis die wij bij het opleiden van jeugdspelers en onze dagelijkse werkzaamheden met kinderen hebben opgedaan. Onze ondersteuning sluit aan bij de groeiende vraag van jeugdtrainers naar het verkrijgen van gedragsmatige en leeftijdsspecifieke handvatten in de begeleiding van jeugdspelers. Train To Score is geschikt voor elke jeugdtrainer en sportvereniging die in de toekomst wil investeren .

In de individuele begeleiding werken de Train To Score docenten samen met jeugdtrainers. Tijdens deze contactmomenten ontwikkelt een jeugdtrainer onder begeleiding van de Train To Score docent zelfstandig een passende training. In deze training wordt de nadruk gelegd dat de leerdoelen passen bij de leeftijdsspecifieke kenmerken, en hoe coachopmerkingen in een begrijpelijke positieve (sport)taal aan een jeugdspeler te communiceren. Op het sportcomplex van uw eigen sportvereniging vinden de scholingen van de jeugdtrainers plaats. 

Wij werken hard aan onze missie: ieder kind staat met een glimlach op het sportveld. Of dit nu gaat om een individuele begeleiding, een scholingsmoment tijdens een train-de-trainer bijeenkomst of een maatwerktraject. Wij bieden een optimale ondersteuning. Train To Score staat voor zelfregie in de ontwikkeling van een jeugdtrainer waarbij de jeugdspeler altijd centraal staat. 

Two female field hockey players fighting for the ball on the pitch

TRAINTOSCORE.COM

KNVB en NOC*NSF erkende individuele begeleiding en bijscholing

Individuele begeleiding en bijscholingen leveren KNVB licentiepunten op

Maatwerk is bespreekbaar

Individuele begeleiding en bijscholingen zijn af te stemmen op uw eigen jeugd- en/of technisch beleidsplan

Interactieve begeleidings en bijscholingsmomenten met veel praktijkvoorbeelden

In de leeftijdseigen training staan de leeftijdsspecifieke ontwikkelingen van een kind centraal. Plezier is altijd een onderdeel van de ontwikkeling

Ondersteuning bij het ontwikkelen van trainingen

Feedback op eigen ontwikkelde training(en)

Train To Score docenten zijn afgestudeerd in het (bewegings)gedrag en de psychologie van kinderen

ONZE INDIVIDUELE BEGELEIDING EN BIJSCHOLINGEN

Kids just wanna have fun. Shot of a childrens soccer team.

(1) Leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: een leerdoel dat aansluit bij de leeftijdsspecifieke kenmerken

Bij het optimaal nastreven ven een leerproces geven leerdoelen richting aan het bereiken van een beoogd eindresultaat. In het maken van een ontwikkeling behoren leerdoelen acceptabel en realistisch te zijn. Ook moet het kinderbrein dermate ontwikkeld zijn dat een leerdoel haalbaar is. Een leerdoel is passend wanneer het aan de leeftijdsspecifieke kenmerken van (jeugd)spelers wordt gelinkt. Hierdoor worden leerdoelen van (jeugd)spelers haalbaar en kan een stapsgewijze voortgang in het leerproces worden nagestreefd. De leeftijdscategorie heeft daarmee een grote invloed op een leerdoel.

 

Bij het aanleren van ‘het samenspelen’ moeten (jeugd)spelers verschillende sporthandelingen uitvoeren. Te denken valt aan het kijken naar een afspeeloptie, passen en aannemen van de bal. De cognitieve (hersen)ontwikkelingen van (jeugd)spelers tot ongeveer 9 jaar zijn op dat moment gericht op individuele handelingen. Wanneer twee (jeugd)spelers van een jaar of 7 aan één tafel met Lego spelen er doorgaans naast elkaar in plaats van met elkaar wordt gespeeld. De cognitieve (hersen)ontwikkeling van de oudere leeftijdscategorieën hebben een ontwikkeling doorgemaakt en zijn toe aan het samenwerken met anderen. (Jeugd)spelers van een jaar of 10 zullen aan dezelfde tafel met elkaar een bouwwerk van Lego maken.

 

De leerdoelen in de leeftijdscategorie tot en met onder 9 zijn daarom ook gericht op de individuele handelingen. Dit maakt dat het leren dribbelen en gelijktijdig over de bal kijken in deze leeftijdscategorie een passend individueel leerdoel is. In het leerproces wordt de (jeugd)speler voorbereidt op om op een passend moment een vervolg te geven in het bereiken van het eindresultaat, namelijk ‘het leren samenspelen’. Door als individu goed over te bal te kunnen kijken en de omgeving te zien worden afspeelopties zichtbaar. Op een latere leeftijd zal dezelfde (jeugd)speler leren samen te werken met de zichtbare afspeeloptie. Het leerproces krijgt daardoor voortdurend een stapsgewijze ontwikkeling die gelinkt is aan de cognitieve (hersen)ontwikkeling van (Jeugd)spelers om daarmee een eindresultaat te bereiken.

 

Tijdens de workshop behandelde onderwerpen:

 • Verschillende cognitieve (hersen)ontwikkeling van (jeugd)spelers (te herkennen)
 • Invloeden van cognitieve (hersen)ontwikkelingen op het leerproces van (jeugd)spelers
 • De toepasbaarheid van verschillende cognitieve (hersen)ontwikkelingen
 • Passende leerdoelen ontwikkelen en toepassen in het leerproces
 • Tips en trucs

 

In de workshop leert de deelnemer:

 • Welke leerdoelen in lijn liggen bij de cognitieve (hersen)ontwikkeling van (jeugd)spelers
 • Het passend maken van leerdoelen

 

Door de workshop merkt de (jeugd)speler:

 • Ontwikkelpunten in het eigen leerproces zijn (beter) haalbaar
 • Een snellere stapsgewijze ontwikkeling in het eigen leerproces

 

Two female field hockey players fighting for the ball on the pitch

(2) Begrijpelijk communiceren van complexe (sport)taal

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: Begrijpelijk communiceren met jeugdspelers


In de communicatie is het belangrijk dat een jeugdspeler de jeugdtrainer begrijpt. Zonder een duidelijke boodschap te begrijpen stagneert het leerproces. Onduidelijke bedoelingen kunnen verwarring saaien waardoor jeugdspelers handelingen uitvoeren die afwijken van het leerdoel. Daardoor is het van belang tijdens een leerproces in een begrijpelijk (non)verbale taal te communiceren. In een begrijpelijke taal hebben alle gesprekspartners dezelfde verwachting van de (non)verbale communicatie.

 

Tijdens het communiceren met jeugdspelers kunnen sporttermen verwarrend zijn. Gedacht kan worden aan de sporttermen ‘knijpen’ of ‘gooi de bal voor het doel’. De sportterm ‘knijpen beoogt het sprinten richting de bal of naar een ruimte. Wanneer een jeugdtrainer van een jeugdspeler verwacht te gaan knijpen is het denkbaar dat de tegenstander in sommige leeftijdscategorieën een blauwe knijpplek krijgt. Bij de sportterm ‘gooi de bal voor het doel’ is het mogelijk dat de jeugdspelers uit de jongste leeftijdscategorie in de voetbalsport de bal in de handen oppakken om vervolgens met een slingerworp voor een doel gooien. In de plaats van de beoogde voorzet levert dat vanwege hands een vrije bal voor de tegenstander op. Vertaalt in een begrijpelijke (kinder)taal zou de jeugdtrainer ervoor kunnen kiezen ‘sprint naar de bal’ of ‘schiet de bal naar een medespeler in de buurt van het doel’ te coachen.  

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • Verschillen tussen een complexe en begrijpelijke (sport)taal
 • Invloed van een begrijpelijke positieve (non)verbale communicatie op het leerproces van jeugdspelers
 • Rekening houden met begrijpelijke (sport)taal
 • Complexe (sport)taal vertalen naar positieve begrijpelijke (sport)taal
 • Tips en trucs

 

In de bijscholing leert de trainer:

 • Specifieke sporthandelingen te herkennen
 • Sporthandelingen concreet te benoemen
 • Coachopmerkingen in positieve (sport)taal aan jeugdspelers overbrengen
 • Leerdoelen specifiek en concreet te communiceren

 

Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Begrijpt vaker wat de jeugdtrainer verlangt
 • Ontwikkelpunten uit het eigen leerproces zijn helder en specifiek
 • Een snellere ontwikkeling in het eigen leerproces                  
 
Basketball ball in tha basketball hoop on a street basketball court.

(3) Leeftijdsspecifieke kenmerken en begrijpelijk communiceren van complexe (sport)taal in de praktijk

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: het daadwerkelijk maken van een training in lijn met (1) en (2)

Deze bijscholing wordt uitsluitend gegeven als vervolg op de bijscholingen ‘(1) Leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen’en ‘(2) Begrijpelijk communiceren van complexe (sport)taal’. 

 

In de voorgaande twee bijscholingen hebben de jeugdtrainers geleerd specifieke leerdoelen te ontwikkelen die in lijn liggen bij de cognitieve (hersen)ontwikkeling, en toe te passen in het leerproces van de jeugdspelers. Ook hebben de jeugdtrainers geleerd specifieke sporthandelingen te herkennen en in een begrijpelijke positieve (sport)taal aan jeugdspelers over te brengen. De praktijkervaring laat zien dat jeugdtrainers het zelfstandig ontwikkelen van een training als lastig wordt ervaren. jeugdtrainers ervaren uitdagingen passend leerdoel te ontwikkelen waarbij coachopmerkingen in een begrijpelijke positieve (sport)taal worden gecommuniceerd.

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • In de praktijk: rekening houden met de verschillende cognitieve (hersen)ontwikkelingen
 • In de praktijk: begrijpelijke positieve (sport)taal aan jeugdspelers overbrengen
 • In de praktijk: coachopmerkingen specifiek en concreet te communiceren
 • Tips en trucs

 

In de bijscholing leert de jeugdtrainer:

 • In lijn met de cognitieve (hersen)ontwikkeling van jeugdspelers leerdoelen ontwikkelen
 • Een training ontwikkelen vanuit een leeftijdsspecifiek passend leerdoel
 • Communiceren van coachopmerkingen in een positieve begrijpelijke (sport)taal
 
 
Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:
 
 • Begrijpt vaker wat de jeugdtrainer verlangt
 • Ontwikkelpunten uit het eigen leerproces zijn (beter) begrijpbaar, haalbaar, helder en specifiek
 • Een snellere (stapsgewijze) ontwikkeling in het eigen leerproces

02 tennis girl blue 7077 f3

(4) Individuele begeleiding

- 1 KNVB licentiepunt -

Resultaat: begeleiding in het maken van een training in lijn met (1) en (2)


Deze individuele online begeleiding wordt uitsluitend gegeven als ondersteuning op de bijscholingen ‘Leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen’, ‘Begrijpelijk communiceren van complexe (sport)taal’ en ‘(1) Leeftijdsspecifieke kenmerken en ‘(2) begrijpelijk communiceren van complexe (sport)taal in de praktijk’’.

 

Om een vaardigheid optimaal te laten beklijven is het noodzakelijk een vaardigheid regelmatig te trainen. Alleen dan kan de vaardigheid een optimale ontwikkeling doormaken. Wanneer na een training iedere jeugdspeler 100 vrije ballen neemt zal de vrije bal uiteindelijk beter genomen worden. Door zelf meer trainingen te ontwikkelen zal de jeugdtrainer uiteindelijk zichzelf verbeteren het zelfstandig maken van een passende voetbaltraining.


Tijdens periodieke online begeleidingsmomenten (Teams) zullen de jeugdtrainers gedurende het seizoen tweemaal samen met de docent een training ontwikkelen. Gedurende de begeleiding wordt de nadruk gelegd op het zelfstandig maken van trainingen waarbij leerdoelen passen bij de leeftijdsspecifieke kenmerken en coachopmerkingen in een begrijpelijke positieve (sport)taal worden gecommuniceerd. De lesstof uit de voorgaande workshops worden tijdens deze individuele begeleidingsmomenten voortdurend herhaalt. Ook worden elementen uit de andere workshops aangestipt. Door de herhalingen beklijft het geleerde beter bij de jeugdtrainer.

 

Bij deze scholing krijgt de jeugdtrainer inloggegevens voor de bibliotheek van Train To Score. In de bibliotheek zijn ondersteunende handreikingen te vinden zoals achtergrondinformatie over de leeftijdsontwikkelingen van kinderen, een invulformulier voor het uitschrijven van een training, oefenvormen voor alle leeftijdscategorieën en een vertaling van complexe (sport)termen naar een begrijpelijke taal.

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen (bij herhaling):

 • Rekening houden met de verschillende cognitieve (hersen)ontwikkelingen
 • Begrijpelijke positieve (sport)taal aan jeugdspelers overbrengen
 • Coachopmerkingen specifiek en concreet te communiceren
 • Tips en trucs

 

In de bijscholing leert de jeugdtrainer (bij herhaling):

 • In lijn met de cognitieve (hersen)ontwikkeling van jeugdspelers leerdoelen ontwikkelen
 • Vanuit een leeftijdsspecifiek passend leerdoel een training ontwikkelen
 • Communiceren van coachopmerkingen in een positieve begrijpelijke (sport)taal

 

Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Begrijpt steeds beter wat de jeugdtrainer verlangt
 • Ontwikkelpunten in het eigen leerproces worden steeds helderder, specifieker en haalbaarder
 • Een nog snellere ontwikkeling in het eigen leerproces
 
Volleyball players practicing

(5) Onbegrepen gedrag

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: het bewust beïnvloeden van individueel en team gedrag


Gedrag bestaat uit verschillende (on)zichtbare of (on)bewuste acties. Sommige gedragingen worden vaak als onbegrijpelijk ervaren, zoals een opstandige en liegende puber. Daarentegen wordt het gedrag van een luisterende en behulpzame tiener doorgaans als prettig en begrijpelijk beschreven.

 

Alle gedragingen lokken voortdurend een reactie uit. Het is denkbaar dat de opstandige en liegende puber een dwingende of controlerende reactie bij een ander uitlokt. Gedrag kan vanuit verschillende invalshoeken worden verklaard. Te denken valt aan het gedrag dat ontstaat bij een ontwikkelingsstoornis (autisme) of puberende kinderen (puberbrein). Ook kan worden gedacht aan individuele gedragingen tijdens een teamontwikkeling (fasemodel Tuckman) en zodra gevoelens door eerdere ervaringen ontstaan.

 

Veel gedragingen komen voort uit een gebeurtenis die een bepaalde gedachte oproept. De gedachte veroorzaakt vervolgens een bepaald gevoel. Het gevoel beïnvloedt het gedrag. De uiting van het gedrag zal ten slotte het gevolg bepalen. Een passend voorbeeld is een jeugdspeler die morgen een belangrijke wedstrijd speelt. Vorig seizoen speelde deze jeugdspeler tegen dezelfde tegenstander een uitermate zwakke wedstrijd. De negatieve gedachte kunnen vervelende gevoelens geven. De vorige wedstrijd speelde deze jeugdspeler immers erg zwak. Tijdens de wedstrijd is de onzekerheid terug te zien in het onzekere (voetbal)gedrag waardoor de jeugdspeler bekrachtigd in zijn gedachten en wederom zwak speelt.  

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • Verschillende invalshoeken hoe gedrag te verklaren
 • Waar komt gedrag vandaan
 • Het beïnvloeden van gedrag
 • Hoe omgaan met verschillende gedragingen
 • Tips en trucs

 

In de bijscholing leert de jeugdtrainer:

 • Gedrag te ontleden en herleiden
 • Het (bij)sturen van gedrag

 

Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Een diepere interesse van de jeugdtrainer in de persoon achter het gedrag
 • Minder belemmeringen in het persoonlijke groeiproces
 • Een snellere ontwikkeling in het eigen leerproces
 
Football Team Cheering Holding Ball

(6) Beïnvloeden van gedrag door positief coachen

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: het bewust beïnvloeden van gedrag door positieve coaching

Onderzoek wijst uit dat mensen effectiever een leerproces doormaken wanneer aandacht wordt besteed aan kwaliteiten en positieve ervaringen. Door de aandacht de besteden aan kwaliteiten en positieve ervaringen wordt de nadruk gelegd op positieve emoties, zoals plezier en hoop (perspectief). Het menselijke brein opent dan de een grotere ruimte waarin gegroeid kan worden.

 

Door in de ontwikkeling van jeugdspelers de nadruk te leggen op de handelingen die nodig zijn bij het bereiken van een eindresultaat wordt de nadruk gelegd op positieve kwaliteiten of eerdere ervaringen. Daardoor ervaart de jeugdspeler een veilige en prettige leeromgeving. Gedacht kan worden aan een jeugdspeler die zonder te kijken de bal naar een tegenstander passt. Door de desbetreffende jeugdspeler te coachen over de bal heen te kijken zodat afspeelopties zichtbaar worden coacht de jeugdtrainer met een positieve insteek gericht op de voetbalhandelingen die nodig zijn een resultaat te bereiken. De jeugdspeler zal daardoor een positieve handreiking ervaren en daardoor in een veilige omgeving een leerproces ervaren.

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • Verschillende tussen negatieve en positieve (non)verbale communicatie
 • De invloed van negatieve en positieve (non)verbale communicatie op het menselijk gedrag
 • Wat is positief coachen
 • Hoe kan ik bij een verkeerd uitgevoerde handeling positief coachen
 • Tips en trucs

 

In de bijscholing leert de jeugdtrainer:

 • De invloed van (non)verbale positieve communicatie op het menselijk gedrag
 • Hoe nadruk te leggen op de positieve (non)verbale communicatie
 • Concrete tips te geven die helpen een handeling beter uit te voeren

 

Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Een veilige en prettige leeromgeving
 • Coachopmerkingen zijn begrijpelijk, concreet en ondersteunend
 • Een snellere groei tijdens het leerproces
 
Young hockey player girl in defence against attack in indoor hockey game

(7) Het beïnvloeden van de intrinsieke motivatie

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: het bewust verhogen van de intrinsieke motivatie

In het aanleren van nieuw (gewenst) gedrag beklijft het geleerde beter wanneer iemand in het zichzelf willen ontwikkelen zelfregie ervaart, en het geleerde onbewust is aangeleerd. Om een optimale ontwikkeling door te maken zal diegene zichzelf eigenaar moeten voelen van de gewenste verbetering(en). Het eigenaarschap stimuleert de persoonlijke intrinsieke motivatie in het zichzelf willen verbeteren. Wanneer een rechtsbenige jeugdspeler zelf geen motivatie heeft een pass met het linkerbeen te willen verbeteren zal het leerproces minder snel verlopen.

 

De jeugdtrainer kan de intrinsieke motivatie stimuleren door de jeugdspeler uit te lokken een pass met het linkerbeen. Te denken valt aan een oefenvorm waarbij het score alleen telt wanneer in de periode van balbezit minstens één pass met het linkerbeen-/arm moet zijn voorafgegaan. Ook kan worden gedacht aan een uitdagende spelvorm waarin jeugdspelers zelfstandig individuele doelstellingen formuleren en koppelen aan een gepersonaliseerde ‘fut card’. In een ‘fut card’ neemt de beoordeling toe wanneer doelstellingen worden bereikt. Hoe meer doelstellingen zijn behaald des te hoger de beoordeling van de ‘fut card’. Na het formulieren van de doelstellingen bepaalt de jeugdspeler zelf wanneer aan welke doelstelling gewerkt gaat worden. Het is denkbaar dat de jeugdspeler een sporthandeling in relatie met een linkerbeen-/arm als doelstelling formuleert zoals ‘in een wedstrijd pass ik drie keer met mijn linkerbeen-/arm’. Daardoor stimuleert een creatieve spelregel of een spelvorm de intrinsieke motivatie van de jeugdspeler.

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • Verschillen tussen externe en intrinsieke motivatie
 • De invloed van intrinsieke motivatie op het leerproces
 • Hoe kan ik mijn jeugdspelers intrinsieke motiveren
 • Wat kan ik doen om een externe (onbewuste) focus verkrijgen die tot een onbewuste ontwikkeling met een duurzaam karakter leidt
 • Tips en trucs

 

In de bijscholing leert de jeugdtrainer:

 • Het stimuleren van een intrinsieke motivatie bij jeugdspeler
 • Een externe (onbewuste) focus verkrijgen
 • Hoe creatieve spelregels en hulpmiddelen in te zetten bij het verkrijgen van een intrinsieke motivatie

 

Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Een vergroting van de zelfregie en de eigen invloed op het ontwikkelproces
 • Meer aangereikte uitdagingen waarbij gewerkt kan worden aan het zelfstandig gekozen leerproces.
 • Een toename in de intrinsieke motivatie 
 
Portrait of basketball player hanging on hoop on a basketball court. Young man playing basketball o

(8) De leerprocessen van kinderen

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: het herkennen en beïnvloeden van het leerproces van jeugd

In een leerproces wordt de manier waarop de leerontwikkeling beschreven om daarmee specifieke leerdoelen te bereiken. Binnen een leerproces zal een geleidelijke verandering in houding en gedrag waarneembaar moeten worden. De verandering zal worden veroorzaakt wanneer een verandering succesvol is aangeleerd. De aangeleerde verandering beklijft beter wanneer zelf oplossingen worden ontdekken, experimenteren en/of door het gedrag van anderen te kopiëren. Ook worden doorgaans betere keuzes gemaakt wanneer een uitleg positief wordt gegeven.

 

Binnen een jeugdopleiding is het uitgangspunt jeugdspelers tijdens een leerproces tot een ontwikkeling te laten komen. In het leerproces van de jeugdspeler heeft de omgeving een belangrijke bijdrage in het beïnvloeden van het leerproces. Te denken valt aan een jeugdtrainer, ouder en/of leider. Het is daarom belangrijk dat alle betrokkenen het gedrag laten zien naar wat nodig is bij een (onder)steunende rol in het versterken van het leerproces. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van het bewustzijn bij de betrokkenen dat het leerproces wordt belemmerd wanneer een jeugdspeler voortdurend gecoacht wordt in wat de betrokkene graag wil zien. Het leerproces van een jeugdspeler groeit wanneer oplossingen zelf worden ontdekt en ruimte wordt geboden zelfstandig te experimenteren.

 

In de workshop leren de jeugdtrainers, ouders en leiders wat jeugdspelers nodig hebben een leerproces door te maken. De jeugdspeler merkt meer ruimte te krijgen in het zelfstandig ontdekken van creatieve oplossingen.

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • Welke externe factoren een leerproces ondersteunt of verstoort
 • Het omgaan met de leerprocessen van jeugdspelers
 • Welke mogelijkheden heb ik als jeugdtrainer het leerproces te beïnvloeden
 • Tips en trucs

 

In de bijscholing leert de jeugdtrainer:

 • Hoe externe factoren een leerproces kunnen ondersteunen
 • Het toepassen van de leerprocessen

 

Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Zelfregie tijdens het ontwikkelproces
 • Een toename in oefenvormen met wedstrijdechte elementen (zoals richting, doelen, etc…)
 • Meer vrijheid in het experimenteren tijdens het oplossen van sportsituaties
 
Racket and scattered tennis balls on the court

(9) Het beïnvloeden van onbewust (sport)gedrag

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: het bewust beïnvloeden van onbewuste keuzes

Gedrag bestaat uit een verzameling van zichtbare handelingen zoals lopen of rennen. In algemene zin is een keuze het eindresultaat van een cognitief proces waarbij meerdere keuzemogelijkheden tegen elkaar worden afgewogen. Een gemaakte keuze krijgt meestal een vervolg doordat uit de veranderde situatie een nieuwe selectie van meerdere keuzemogelijkheden ontstaat. De keuze van gedrag te veranderen wordt vaak automatisch en onbewust gekozen.

 

Op veel onverwachte momenten is het wenselijk snel te kiezen uit de verschillende gedragskeuzes. Gedacht kan worden aan een situatie waarbij een jeugdspeler in balbezit is en door meerdere spelers van de tegenstander plotseling wordt ingesloten. Ook kan worden gedacht aan een jeugdspeler die een breedtepass onderschept en plotseling oog in oog komt te staan met de keeper van de tegenstander. Dergelijke situatie komen vaak voor en het maken van een oplossingsgerichte keuze is dan wenselijk.

 

In het oplossen van spelsituaties maken jeugdspelers voortdurend bewuste of onbewuste keuzes. Een bewuste keuze wordt vanuit het bewuste brein gemaakt. Bij een bewuste keuze weegt een jeugdspeler eerst de keuzemogelijkheden tegen elkaar af, voordat een oplossing wordt uitvoert. Een onbewuste keuze wordt vanuit het on(der)bewuste brein gemaakt. Bij een onbewuste keuze wordt de oplossing uitgevoerd zonder eerst andere mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Ten opzichte van het bewuste brein heeft het on(der)bewuste brein een grotere opslagcapaciteit. Het on(der)bewuste brein kent daardoor enerzijds meer mogelijkheden oplossingen op te slaan, en heeft anderzijds minder afwegingsmomenten.

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • Verschillen tussen het bewuste en onbewuste brein
 • De voor- en nadelen van bewuste en onbewuste keuzes uit (sport)gedrag 
 • Hoe onbewuste (sport)gedragingen te herkennen, verklaren en beïnvloeden
 • Welke mogelijkheden heb ik als jeugdtrainer onbewuste (sport)gedrag te stimuleren
 • Tips en trucs

 

In de bijscholing leert de jeugdtrainer:

 • De voor- en nadelen van een bewuste en onbewuste keuze
 • jeugdspelers tot onbewuste keuzes te laten komen
 • Hoe onbewuste keuzes te kaderen

 

Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Een toename in het vinden van creatieve en onvoorspelbare oplossingen
 • Oplossingen worden sneller gevonden
 • De handelingssnelheid neem toe 
 • Een vermindering van stress
 
Volleyballs

(10) De gevolgen van gevoelens (5G-schema)

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: het inspelen op wat iemand denkt, voelt en doet

Een sportteam bestaat uit een verzameling individuen. Ieder individu heeft eigen specifieke kwaliteiten en eigenschappen. Om tot een maximale teamprestatie te komen werken alle individuen binnen een team samen. Door het optimaal benutten van elkaars kwaliteiten wordt het best mogelijke teamresultaat nagestreefd.

 

Binnen ieder team komt het voor dat spelers onderling op elkaar reageren. In een ideale (sport)wereld accepteren spelers de onderlinge reactie van elkaar, waardoor de teamprestatie verbetert. Ondanks alle welwillende intenties zijn er situaties denkbaar dat een reactie tot een vermindering van de teamprestatie leidt. Te denken valt aan een boze reactie op een coachopmerking waardoor spelers onderling geïrriteerd raken. Tot het irriterende moment kon de geïrriteerd geraakte speler de aandacht volledig wenden aan het uitvoeren van de individuele sporthandelingen. Na het irriterende moment verdeeld de speler de aandacht onbewust over twee situaties, te weten: 1) de irritatie en 2) het uitvoeren van de individuele sporthandelingen. Het irriterende moment leidt daarmee tot een afname van de concentratie en tot een vermindering van de teamprestatie.

 

Het teamresultaat wordt beter wanneer spelers onderling weten hoe iemand in (sport)situaties denkt, waarom deze gedachten ontstaan, wat diegene dan voelt en hoe een speler op dat moment reageert. Deze kennis helpt spelers eenvoudiger de gevolgen van een reactie te overzien en ook beter in te schatten hoe men een teamgenoot tijdens (sport)situaties kunnen helpen. Daardoor kunnen de spelers geconcentreerd blijven op het optimaal uitvoeren van de sporthandelingen waardoor het best mogelijke teamresultaat het logische gevolg is.

 

Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • Verschillen tussen kern-emoties en secundaire emotionele reacties
 • De kettingreactie tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen (5G-schema)
 • De functie van kern-emoties
 • Hoe onbewuste kern- en secundaire emoties te herkennen en verklaren
 • Welke mogelijkheden heb ik als (jeugd)trainer kern- en secundaire emoties te beïnvloeden
 
 

In de bijscholing leert de jeugdtrainer:

 • Secundaire emotionele reacties te herleiden aan kern-emoties
 • Gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen te koppelen aan gevolgen (toepassen 5G-schema)
 • Het voeren van gesprekken met (jeugd)spelers over kern-emoties en secundaire emotionele reacties
 • De eigen kern-emoties en secundaire emotionele reacties te herkennen

 

Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Een toename in de onderlinge acceptatie
 • Bewust te zijn wat de speler tijdens (sport)situaties nodig heeft
 • Beter in te kunnen schatten wat teamgenoten tijdens (sport)situaties nodig hebben
 • Een veilige en prettige leeromgeving
 
Football Coach

(11) Inzicht creëren en deskundigheidsbevordering door intervisie

- 2 KNVB licentiepunten -

Resultaat: (zelf)inzicht in de ontwikkelingsstappen

In het streven naar persoonlijke of teamgerichte groei is het inzicht van een ontwikkelingsbehoefte de eerste stap om vooruit te komen. Te denken valt aan het aanleren of verbeteren van een (sport)handeling en het veranderen van een bestaande omgangsvorm. Na het inzien van een ontwikkelingsbehoefte kunnen met ontwikkelingsmogelijkheden de volgende stappen voorwaarts worden gezet.De ontwikkeling stopt zodra niets veranderd. De huidige uitvoering van een (sport)handeling of omgangsvorm wordt voortdurend op het huidige niveau herhaald.  Hierdoor wordt het huidige niveau uiteindelijk een hardnekkig patroon die steeds lastiger te veranderen valt. Voor het maken van de stappen in een ontwikkeling kan intervisie worden ingezet.Intervisie is een overlegvorm waarbij een specifieke casus in groepsverband wordt behandeld. Het doel is verkrijgen van inzicht op de eigen rol en het uitwisselen van kennis zodat alle deelnemers de eigen deskundigheid bevorderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende stappen van een ontwikkelingsproces, zoals de leercurve van Maslow. Tijdens intervisie wordt een onbewuste ontwikkelingsbehoefte stapsgewijs veranderd naar het automatisch uitvoeren van een nieuwe vaardigheid of nieuw gedrag. Daarmee draagt intervisie bij aan zowel de persoonlijke als teamgerichte groei.

 


Tijdens de bijscholing behandelde onderwerpen:

 • Wat is intervisie
 • De leercurve van Maslow
 • Verschillen tussen gesloten en vraag verhelderende vragen
 • Intervisie in de praktijk


In de bijscholing leert de jeugdtrainer:

 • Vraag verhelderende vragen te stellen
 • Inzicht te krijgen in de leercurve van Maslow (onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam)
 • Een ontwikkelingsbehoefte concreet te specificeren
 • De eigen ontwikkelingsbehoefte te herkennen
 • Intervisie met (jeugd)spelers, (jeugd)trainers en andere betrokkenen in de praktijk uit te voeren

 


Door de bijscholing merkt de jeugdspeler:

 • Een toename van het (zelf)inzicht in de eigen ontwikkelingsbehoefte
 • Beter in te kunnen schatten wat teamgenoten nodig hebben
 • Een breed gedragen aanpak tijdens een ontwikkelingsproces
 • Een veilige en prettige leeromgeving

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR

ONZE PRIJZEN

Per deelnemer kost een bijscholing € 30,50. Daarbij geldt een minimale totaalprijs van € 242,-. De totaalprijs van een scholing is gemaximeerd op € 363,-. 

Onze scholingen vallen onder het Sportakkoord van het NOC*NSF. Dat betekent dat de scholingskosten vanuit het Sportakkoord worden betaald.

Wij komen graag in contact om onze dienstverlening te bespreken. 

EMAIL

joost@traintoscore.com

BEL ONS NU

+31 612102857

ADRES

Traintoscore.com
Entinge 34
9472 XK Zuidlaren

Copyright 2024 – Traintoscore.com
Uitgegeven in eigen beheer

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.